100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสำหรับธุรกิจ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil จะมานำเสนอ 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสำหรับธุรกิจ ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในการทำงาน โดยปัจจุบันในการทำงานมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญที่ได้กลายเป็นภาษาธุรกิจไปแล้ว เราจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน

ในโลกของการทำงาน ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อทุกสาขาอาชีพ เพราะมีประโยชน์ในด้านการสื่อสาร และถ้าหากคุณรู้ภาษาอังกฤษคุณก็สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ทั่วโลก ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น เข้าถึงเนื้องานที่แท้จริง ไม่ต้องสื่อสารผ่านคนกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของการทำธุรกิจค่ะ เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง !!

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยสำหรับธุรกิจ
 1. Advantage                    แปลว่า              ความได้เปรียบ, ข้อได้เปรียบ, ข้อดีต่ำ
 2. Advertise                      แปลว่า              โฆษณา, ประกาศ
 3. Accounting                   แปลว่า               การบัญชี
 4. Achieve                        แปลว่า               สำเร็จ
 5. Advice                          แปลว่า               คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น
 6. Asset                            แปลว่า               สิ่งที่มีคุณค่า
 7. Authorization               แปลว่า               การให้อำนาจ, การอนุญาต
 8. Bill                               แปลว่า              ใบเสร็จ
 9. Brand                           แปลว่า              ผลิตภัณฑ์
 10. Budget                         แปลว่า              งบประมาณ
 11. Business                       แปลว่า               ธุรกิจ
 12. Capital                          แปลว่า               เงินทุน
 13. Change                         แปลว่า               แลกเปลี่ยน
 14. Commission                  แปลว่า               ค่านายหน้า, ค่าคอมมิชชั่น
 15. Competition                  แปลว่า               การแข่งขัน
 16. Condition                      แปลว่า               เงื่อนไข
 17. Competitor                   แปลว่า              คู่แข่ง
 18. Costs                             แปลว่า              ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
 19. Creditor                        แปลว่า              เจ้าหนี้
 20. Customer                     แปลว่า              ลูกค้า
 21. Deadline                       แปลว่า              กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ
 22. Debt                             แปลว่า              หนี้สิน
 23. Debtor                          แปลว่า              ลูกหนี้
 24. Decision                       แปลว่า              การตัดสินใจ
 25. Decrease                      แปลว่า               ลดลง
 26. Deficit                          แปลว่า               ขาดดุล, การขาดทุน
 27. Delivery                        แปลว่า               การส่ง, การนำส่ง
 28. Department                  แปลว่า               แผนก
 29. Difference                    แปลว่า               ความแตกต่าง, ข้อแตกต่าง
 30. Disadvantage                แปลว่า               ความเสียเปรียบ, ข้อเสียเปรียบ
 31. Discount                       แปลว่า               ลดส่วน
 32. Distribution                  แปลว่า               การแจก, การแบ่งสรร
 33. Drop                             แปลว่า               ทิ้ง, ตกหล่น, ตกต่ำลง
 34. Employ                         แปลว่า               ว่าจ้าง
 35. Employee                     แปลว่า               ลูกจ้าง
 36. Employer                      แปลว่า               นายจ้าง
 37. Encourage                    แปลว่า               ให้กำลังใจ
 38. Environment                 แปลว่า               ภาวะสิ่งแวดล้อม
 39. Equipment                    แปลว่า               อุปกรณ์, เครื่องมือ
 40. Establish                       แปลว่า               สร้าง, ก่อตั้ง
 41. Estimate                       แปลว่า               การประมาณ, ประเมิน
 42. Exchange                      แปลว่า               แลกเปลี่ยน
 43. Experience                    แปลว่า               ประสบการณ์
 44. Explanation                   แปลว่า               การอธิบาย, การชี้แจง
 45. Extend                          แปลว่า               ขยายออก, ยืดออก
 46. Facilities                       แปลว่า               สิ่งอำนวยความสะดวก
 47. Factory                         แปลว่า               โรงงาน
 48. Feedback                      แปลว่า               การตอบกลับ
 49. Fund                             แปลว่า               เงินทุน, ทุน
 50. Interest                         แปลว่า               ดอกเบี้ย
 51. Headquarters                แปลว่า               สำนักงานใหญ่
 52. Balance sheet               แปลว่า               งบดุล
 53. Board of directors         แปลว่า               คณะกรรมการบริษัท
 54. Branding                       แปลว่า               การสร้างตราผลิตภัณฑ์
 55. Budget                         แปลว่า               งบประมาณ
 56. Capital                          แปลว่า               ทุน, เงินทุน
 57. Cash flow statement     แปลว่า               งบกระแสเงินสด
 58. Cost of sales                 แปลว่า               ต้นทุนขาย
 59. Credit                           แปลว่า               สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
 60. Downsizing                   แปลว่า               การลดขนาดองค์กร
 61. End user                       แปลว่า               ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค
 62. Entrepreneur                แปลว่า               ผู้ประกอบการ
 63. Equity                           แปลว่า               กรรมสิทธิ์หุ้นส่วนในบริษัท
 64. Grant                           แปลว่า               เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน
 65. Income statement         แปลว่า               งบกำไร/ขาดทุน
 66. Information technology แปลว่า               เทคโนโลยีสารสนเทศ
 67. Inventory                      แปลว่า               สินค้าคงเหลือ
 68. Investment                   แปลว่า               เงินลงทุน การลงทุน
 69. Launch                         แปลว่า               การเปิดตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ
 70. Liability                        แปลว่า               หนี้สิน
 71. Loan                             แปลว่า               สินเชื่อ
 72. Margin                         แปลว่า               กำไรขั้นต้น
 73. Merger                         แปลว่า               การควบกิจการ การรวมกิจการ
 74. Multitask                      แปลว่า               ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน
 75. Non-profit organizationแปลว่า                องค์กรณ์ไม่แสวงหากำไร
 76. Opportunity cost           แปลว่า               ต้นทุนการเสียโอกาส
 77. Overhead                     แปลว่า               ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
 78. Party                            แปลว่า               คณะ, กลุ่มคน
 79. Personnelstaff, employees, work force   แปลว่า               พนักงาน กำลังคน
 80. Point of sale                  แปลว่า               จุดขาย
 81. Product                        แปลว่า               ผลิตภัณฑ์
 82. Profit                            แปลว่า               กำไร
 83. Promotion                    แปลว่า               การเลื่อนตำแหน่ง
 84. Quarter                        แปลว่า               ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน
 85. R&D                            แปลว่า                ค้นคว้าและพัฒนา (Research and Development)
 86. Revenue                       แปลว่า               รายได้
 87. Scalable                       แปลว่า               ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
 88. Shareholder                  แปลว่า               ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
 89. Stakeholder                  แปลว่า               ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
 90. Startup                         แปลว่า               ธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก
 91. Strategy                        แปลว่า               กลยุทธ์
 92. Telecommuting             แปลว่า               การทำงานทางไกล อารมณ์ทำงานจากบ้าน
 93. Transaction                   แปลว่า               ธุรกรรม
 94. Tax                               แปลว่า               ภาษี
 95. Terms                           แปลว่า               ข้อตกลง
 96. Trademark                    แปลว่า               เครื่องหมายการค้า
 97. Training                        แปลว่า               การฝึกอบรม
 98. Venture Capital             แปลว่า               เงินร่วมลงทุน
 99. Viral marketing             แปลว่า               การตลาดแบบแพร่กระจาย
 100. Vision                           แปลว่า               วิสัยทัศน์

ตัวอย่างประโยค

 1. Do you have any experience of working with kids?

คุณมีประสบการณ์การทำงานกับเด็ก ๆ บ้างไหมคะ?

 1. Do you have anything to add to his explanation?

คุณมีอะไรเพิ่มเติมในคำอธิบายของเขาหรือไม่?

 1. Have you had any feedback from customers about the new product?

คุณมีคำติชมจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่?

 1. The interest on the loan is 16% per year.

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี

 1. We’re moving the headquarters

พวกเรากำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่กันอีกแล้ว

 1. Investors have made a 14% profit in just 3 months.

นักลงทุนได้ทำกำไร 14 % ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

 1. Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential.

การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์

 1. The company hopes to launch the new drug by next October.

บริษัทหวังที่จะออกตัวผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่ภายในเดือนตุลาคมหน้า

 1. This is a high-risk business strategy.

นี้คือกลยุทธ์ธุรกิจที่เสี่ยงสูง

 1. We won’t invest in any company that pollutes the environment.

เราจะไม่ลงทุนกับบริษัทที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

และถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการทำงาน และคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนกับครูฟิลิปปินส์หรือครูเจ้าของภาษาสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากเราได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่ ค่ะ