คำบุพบท (Preposition)

       วันนี้สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engcouncil จะมานำเสนอบทความว่าด้วยเรื่องของ คำบุพบท(Preposition) ซึ่งเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำในประโยค การแสดงตำแหน่ง สถานที่ การเคลื่อนไหว และ เวลา เป็นต้น

คำบุพบท ได้แก่ คำที่ใช้แสดงสถานที่ ตำแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และความสัมพันธ์ คำบุพบทในภาษาอังกฤษอาจเป็นคำคำเดียว เช่น at, between, from  สองคำ เช่น next to, out of, across from หรือสามคำ เช่น in front of, in back of, on top of เป็นต้น คำบุพบทตามด้วยคำนาม คำสรรพนาม หรือกลุ่มคำนาม/นามวลี (noun phrase) นอกจากนี้ ในการตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่ ตำแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และความสัมพันธ์ หากเป็นการตอบแบบสั้น ต้องใช้คำบุพบทนำหน้าประโยคคำตอบด้วย เช่น  “When’s the meeting?” ควรตอบว่า  “On Monday.”

1 คำบุพบทแสดงสถานที่ (preposition of place) ได้แก่ at, on, in

               at ใช้เมื่อกล่าวถึงจุดหรือตำแหน่งของพื้นที่หรือเนื้อที่ที่มีลักษณะเป็นมิติเดียว ซึ่งบ่อยครั้งมักเป็นจุดในการเดินทางหรือสถานที่พบปะ เช่น
The coach stops at Phitsanulok and Chiang Mai.
Turn left at the traffic lights.
See you at the bus stop.

               on ใช้เมื่อกล่าวถึงพื้นผิวที่มีลักษณะสองมิติ เช่น beach, ceiling, computer or TV screen, grass, the page of a book, wall, roof, road, table, shelf เช่น
I love lying on the beach.
Can you help me get rid of those dirty spots on the ceiling?
What’s that mark on the computer screen?              

               in ใช้เมื่อกล่าวถึงที่ ที่ว่าง หรือเนื้อที่ที่มีลักษณะสามมิติ เช่น box, city, country, cupboard, drawer, house, library, room, car, pocket, building, village เช่น

What’s in the box?
I live in Bangkok, but my daughter lives in London.
How long have you been in Thailand?
Can you put the salt and pepper back in the cupboard, please?

2  คำบุพบทแสดงตำแหน่ง (preposition of position/location)

เช่น above (ข้างบน เหนือ), across from (อีกฝั่งหนึ่งของ), at the top of (ด้านบนสุดของ), at the bottom of (ด้านล่างสุดของ), at the back of (ด้านหลัง), behind/in back of (ข้างหลัง), beside (ข้าง ๆ) between (ระหว่าง), by (ข้าง ๆ ใกล้ ถัดจาก ติดกับ), in front of (ข้างหน้า), in the middle of (ตรงกลาง), near (ใกล้), next to (ถัดจาก ติดกับ), on top of (บน ด้านบนของ), opposite (ตรงข้าม), underneath (ข้างใต้ ข้างล่าง) ตัวอย่างประโยคเช่น

The light is above the desk.
She lives in the room across from mine.
I put your name at the top of the list.
Can I borrow the book which is at the bottom of the pile?
My husband likes to sit at the back of the cinema.
My son was hiding behind me while playing hide-and-seek with his friends.
The most comfortable chair is the one beside the window.

3  คำบุพบทแสดงการเคลื่อนไหว (preposition of motion) 

เช่น away, from…to, into, through, toward(s), out of We drove away after saying ตัวอย่างประโยคเช่น

goodbye to everyone at the party.
The salesperson traveled from city to city.
The rescuers dived into the water to save the little girl’s life.

4  คำบุพบทแสดงทิศทาง (preposition of direction) เช่น across, along, up, away from, down, to, from

Many people live along both sides of the river.
My daughter ran quickly into the house and went up the stairs.
I got very angry with one of my employees, so I just walked away from her to calm down.
He turned to the right to look at the driver.
The loud noise was coming from that room.

5  คำบุพบทแสดงเวลา (preposition of time)

1)  at ใช้กับเวลาตามนาฬิกาและในสำนวน เช่น at dawn, at noon, at midday, at night, at midnight, at bedtime, at lunchtime, at dinnertime, at sunrise, at sunset, at present, at the moment, at the same time ตัวอย่างประโยคเช่น
The appointment is at 10:30.
Jane works best at night.
I’ll see you at lunchtime.
I’m afraid he’s not here at present.  Can I take a message?
We finished the test at the same time.

2)  in ใช้กับเดือน ปี ทศวรรษ ศตวรรษ ฤดูกาล และสำนวน the first/second/third, etc./last week in Thailand, the weather’s great in December.ตัวอย่างประโยคเช่น
I started work at STOU in 1985.
There was an economic crash in the 1990s.
Columbus went to America in the fifteenth century.
In winter, it often snows in England.
My family and I usually have our main holiday in the summer.
The school board meetings are in the first and third weeks of the month.

3)  on ใช้กับวันต่าง ๆ ของสัปดาห์ วันที่ และในสำนวน เช่น  on Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, on the weekend, on weekends ตัวอย่างประโยคเช่น

Annie’s baby was born on Monday.
His birthday is on March 5.
Are you doing anything on Saturday night?
What do you usually do on the weekend?

4)  before (ก่อน) ตัวอย่างประโยคเช่น
We got there before anyone else.
Have you met David before?
The year before last, I worked as a volunteer in a school in Pattani Province.

5)   after (ภายหลัง หลังจาก) ตัวอย่างประโยคเช่น
I’ll be home after dinner.
It is a quarter after ten o’clock.
Can you come and see me again the day after tomorrow?
After Wednesday we will begin our vacation.
Paul got a job immediately after his graduation.

6)  during (ระหว่าง ในระหว่าง) ตัวอย่างประโยคเช่น
I’ll be really busy during the week.
I always wake up during the night.
The lights went out during the big storm.
The bride was so tired that she fainted during the wedding ceremony.

7)   by (ภายใน ไม่ภายหลังจาก/ไม่ช้ากว่า = no later than) ตัวอย่างประโยคเช่น
You must be in the office by 8:30 a.m.
The building will be completed by May.
Mr. Johnson should receive a reply to his letter by Tuesday.
 By the time I finished one chore, my wife had thought up two more.

6  คำบุพบทแสดงลักษณะ (preposition of manner) เช่น  in, with, without

ตัวอย่างประโยคเช่น

He spoke in a low voice.
John is the man with gray hair and eyeglasses standing over there.
Our friends drove by without even waving.

7 คำบุพบทแสดงความสัมพันธ์ (preposition of relationship) เช่น  for, from, of, about, with, in เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคเช่น

She was sorry for him when he heard the truth.
Judging from Laura’s appearance, I would say that she is not happy.
Sarah could not think of the answer.
Could you please tell us briefly about yourself?
You can leave the package with my assistant.
She is interested in the plan.

Ref.School of Liberal Arts. Sukhothai Thammathirat Open University.