โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Sentences Structure)

วันนี้สถาบัน Engcouncil จะมานำเสนอบทความเกี่ยวกับ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic Sentences Structure) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจบริบท องค์ประกอบ หน้าที่ และการสื่อความหมายของประโยคในภาษาอังกฤษ ดังนี้

รูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (Types of Sentence structure)

 

มี 5 แบบด้วยกันดังนี้

 1. Subject+Verb

 2. Subject + Verb + Object

 3. Subject + Verb + Indirect object + Direct object

 4. Subject + Verb + Subject Complement

 5. Subject + Verb + Object + Object Complement

 

 1. Subject + Verb เช่น

 • Manee sleeps.
 • Mother is cooking.
 • Toto is barking.
 • Bird flies.
 • Mickey walks to school.
 1. Subject + Verb + Object เช่น

 • She has a dog.
 • Mana likes pizza.
 • He loves his house.
 • Sunee buys cookie.
 • Jack is drinking coconut milk.
 • She never drinks alcohol.
 • They have opened their shop for 2 years.
 1. Subject + Verb + Indirect object + Direct object เช่น

 • Eva gave me a present on my birthday last week.
 • I haven’t sent you an e-mail yet.
 • Mike bought his mother some cakes.
 • He gives me a cup of coffee.
 1. Subject + Verb + Subject Complement เช่น

 • She is very rich.
 • Bill felt sick after the party.
 • The manager’s plan sounds interesting for all employees.
 1. Subject + Verb + Object + Object Complement เช่น

 • Our class chose Bill our leader.
 • Flood in Thailand made the country’s economy worse.
 • The students should keep the classroom clean.

โครงสร้างของประโยค (Sentence Structures)

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ภาคประธาน (Subject) และ ภาคแสดง (Predicate)

 • ภาคประธาน (Subject) อาจเป็นคำนาม (Noun) คำสรรพนาม (Pronoun) คำนามพร้อมด้วยส่วนขยายหรือคำที่มีฐานะเท่าคำนาม เช่น infinitive phrase หรือ gerund phrase
 • ภาคแสดง (Predicate) ได้แก่ส่วนของกริยา (Verb) อาจเป็นกริยาคำเดียว

ภาคประธาน (Subject) และ ภาคแสดง (Predicate) : Subject (N, Pronoun) +  Predicate (V) เช่น

 • The teacher spoke loudly.
 • My friend had his car fixed.
 • That little girl loves eating vanilla ice-cream. 

ชนิดของประโยค (Types of Sentences) มีทั้งหมดดังนี้

Simple Sentence ประโยคใจความเดียว

Simple Sentence : ประโยคใจความเดียว คือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคอิสระประโยคเดียว มีประธานและ

กริยาตัวเดียว อาจมีส่วนเติมเต็มได้ เช่น

 • Mary plays the guitar.
 • The boy often buys chocolate cakes.
 • Smoking is no longer legal in many public places.
 • Some children are afraid of ghosts.
 • There are a lot of people on the street.
 • The games have become politically important.

Compound Sentence ประโยคประสม

Compound sentence คือ ประโยคที่ ประกอบด้วย Simple sentences 2 ประโยคมารวมกันโดย อาศัย ตัวเชื่อม เป็นแกนนำ เช่น

 • He is lazy.
 • He is diligent.
 • He is lazy, but he is diligent.
 • It rained heavily last night.
 • The yard was flooded.
 • It rained heavily last night, so the yard was flooded.

  การใช้ Co-ordinate conjunction Co-ordinate conjunction มี 7 ตัว คือ and, or, nor, but, so, for และ yet

 1. and ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายคล้อยตามกันหรือการเพิ่มเติมความคิด เช่น
  • Yotsak had an accident last week. He has not come to school for 2 weeks.
  • Yotsak had an accident last week, and he has not come to school for 2 weeks.
 1. orใช้เชื่อมประโยคที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Y
  • You will do these homework. You will be punished.
  • You will do these homework, or you will be punished.
 1. nor ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายคล้อยตามกันและเป็นประโยคปฏิเสธ เช่น
  • Dad is always busy. Mom does not have much free time.
  • Dad is always busy, nor does Mom have much free time.
 1. but ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน เช่น
  • He was very angry with her.He listened to her
  • He was very angry with her, but he listened to her patiently.
 1. soใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตเป็นผลกันโดยที่ประโยคหน้า so จะเป็นเหตุ เช่น
  • He felt his room was too cold. He spoke to the landlord about the heater.
  • He felt his room was too cold, so he spoke to the landlord about the heater.
 1. for ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยที่ประโยคหน้า for จะเป็นผล เช่น
  • She has not come to school for a month. She has problems in her life.
  • She has not come to school for a month, for she has problems in her life.
 1. yet ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกันเหมือน but เช่น
  • He studied hard in summer. He failed the exam.
  • He studied hard in summer, yet he failed the exam.

  การใช้ Correlative conjunction คือ ตัวเชื่อมที่เป็นคู่ ได้แก่

 • ..or
 • ..nor
 • Not only…but also
 • ..and
 1. ..or ใช้เชื่อมประโยคที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือน or เช่น
  • You will do these homework. You will be punished.
  • You will do these homework, or you will be punished.
  • Either you will do these homework or you will be punished.
 1. ..nor ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายคล้อยตามกันและเป็นประโยค ปฏิเสธทั้ง 2ประโยค เช่น
  • She did not greet Mia. He did not look at her.
  • She did not greet Mia, nor did he look at her. Neither did she did greet Mia nor did he look at her.
 1. Not only…but also ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายคล้อยตามกันเหมือน and เช่น
  • She dislikes meat. She cannot stand the sight of it.
  • She dislikes meat, and she cannot stand the sight of it.
  • Not only does she dislike meat but also she cannot stand the sight of it.
 1. ..and ใช้เชื่อมคาที่มีความหมายคล้อยตามกันเหมือน and เช่น
  • She is a lazy student. He is a lazy
  • She is a lazy student, and he is a lazy student. Both she and he is a lazy student.

 Complex Sentence ประโยคความซ้อน

คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก (main clause) กับอนุประโยค (subordinate clause) ที่ไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพัง แต่ ต้องอาศัยประโยคหลักเสมอ

อนุประโยคใน complex sentences สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทคือ

 1. Adjective clauses (relative clause)
 2. Noun clauses
 3. Adverb clauses

ประโยคความซ้อน (Complex Sentences) ประโยคที่ประกอบด้วยหนึ่งประโยคที่สมบูรณ์ ที่เรียกว่าIndependent clause และอนุประโยคที่นาหน้าด้วยคำแทนบุคคล สิ่งของ สถานที่ เวลาหรือการ กระทำที่เป็นประธานของประโยคหลักซึ่งเมื่อแยกออกแล้วไม่ได้ความหมายที่สมบูรณ์ เรียกอนุประโยคนี้ว่า dependent clause หรือ subordinate clause กล่าวคือ นำหน้าด้วย Relative pronoun เช่นthat, which, who, while, what, when เป็นต้น

 Principal Clause (Main Clause)

 • I know
 • Do you know
 • There is nothing

Dependent Clause (Subordinate Clause)

 • that you are my friend.
 • if Jim will join the class?
 • that I can do for him.

เรียกอนุประโยคนี้ว่า dependent clause หรือ subordinate clause นำหน้าด้วย Relative pronoun เช่น that, which, who, while, what, when เป็นต้น

 Principal Clause (Main Clause)

 • I have found the book.
 • I asked that boy.
 • No one knows.

Dependent Clause (Subordinate Clause)

 • which I have lost.
 • how old he was.
 • who he is.