คำคุณศัพท์ (adjective) 

คำคุณศัพท์ (adjective)

คำคุณศัพท์ คือ คำที่ใช้ขยายคำนาม และสรรพนาม เพื่อแสดงให้เราเห็นถึงคุณสมบัติของคำนามและสรรพนามได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะวางไว้หลัง Be หรืออยู่หน้าคำนามที่ใช้ขยาย

        ลักษณะของคำคุณศัพท์

         1) คำคุณศัพท์บางคำเกิดจากการเติม  suffix  เช่น  -ish  -ary -y  -ous -ious -al-ic/-ical

                 -like -ful  less ท้ายคำนามบางคำ และ –ive -ent/-ant -able/-ible ท้ายคำกริยาบางคำ เช่น

Noun  
Adjective    
Verb 
Adjective
child
childish   
attract
attractive
moment
momentary  
excel
excellent
cloud
cloudy
please
pleasant   
danger
dangerous  
accept
acceptable
space
spacious  
comprehend
comprehensible
tradition
traditional
atmosphere
atmospheric    
practice
practical  
child
childlike     
power
powerful    
power
powerless

2) คำคุณศัพท์มีรูปเดียว ไม่มีรูปเอกพจน์ (singular form)  หรือรูปพหูพจน์ (plural form) และไม่เปลี่ยนรูปคำนามที่คำคุณศัพท์นั้นขยาย  คำคุณศัพท์แต่ละคำสามารถใช้กับคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ได้ อีกทั้งคำคุณศัพท์ส่วนมากใช้กับคำนามได้ทุกเพศ  เช่น

that small boy      those small boys
this old book         these old books
a young boy         a young girl
a young man        a young woman

3) คำคุณศัพท์มีทั้งที่เป็นคำเดียวโดด ๆ  เช่น  small, long, old  มักจะต้องวางไว้หน้าคำนาม  เช่น
The old gentleman gave the small boy some money.

4) คำคุณศัพท์ประสม  (compound adjective)  เช่น  red-haired  เป็นต้น   มีโครงสร้างต่าง ๆ เช่น

  • adjective + noun + -ed   เช่น a red-haired boy, left-handedperson
  • adjective + noun เช่น the last-minute change
  • adjective + present participle  เช่น a good-looking man
  • adverb + present participle  เช่น a long-running show
  • adverb + past participle  เช่น a newly-constructed building
  • noun + present participle  เช่น the time-consuming task

5) คำบางประเภทที่นำมาใช้เป็นคำขยาย  ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์  เช่น

   คำนาม เมื่อนำคำนามมาวางเรียงกันตั้งแต่สองคำขึ้นไป

คำที่อยู่ข้างหน้าจะทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์  เช่น

        คำนามที่อยู่ข้างหน้าส่วนมากไม่ต้องเติม s ให้เป็นพหูพจน์ แต่คำนามใดที่มี s อยู่แล้ว

ไม่ต้องตัด s ทิ้ง   เช่น

    คำกริยารูป  past participle (V3) ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์ คือบรรยายลักษณะ คำนามหรือขยายคำนาม  เช่น

        

 

คำกริยารูป  present participle (V-ing)  ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์ได้เช่นกัน ใช้บรรยายลักษณะคำนามหรือขยายคำนาม  เช่น

       

    กลุ่มคำที่นำหน้าด้วยบุพบท  (prepositional phrase) ทำหน้าที่ขยายคำนาม  เช่น

ตำแหน่งของคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์ส่วนมากที่เป็นคำโดด คำคุณศัพท์ประสม  หรือคำประเภทอื่นที่ทำหน้าที่เป็นคำขยาย มีตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1) วางไว้หน้าคำนามและหลังคำกำกับนาม เช่น

a naughty boy          a  beautiful flower         some old books
a newly-constructed building                         the time-consuming task

the stolen money      the lost ring                 a frying pan

2) ตามหลัง verb ‘BE’ เช่น

Those children are healthy and strong.

3) ตามหลัง linking verbs (seem, appear, become, sound, look, turn, grow, remain,

prove, etc.) เช่น
The weather seems nice today.
I hope the weather will remain nice and cool like this for months.

การจัดลำดับคำคุณศัพท์ 

เมื่อต้องการใช้คำคุณศัพท์หลาย ๆ คำขยายคำนามคำเดียว ต้องเรียงลำดับคำคุณศัพท์ตามการบอกลักษณะดังนี้

คำกำกับนาม

(determiner)

ลำดับที่

(rank)

จำนวน

(number)

คุณภาพ

(quality)

ขนาด/รูปร่าง

(size/shape)

สี

(color)

ที่มา

(origin)

วัสดุที่ใช้

(material)

จุดประสงค์การใช้

(purpose)

คำนาม

(noun)

his

those

the boy’s

first

first

two

three

five

nice

modem

classic

big

brown

blue

Italian

English

leather

wooden

 

walking

reading

shoes

houses

books

                การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ ส่วนมากจะวางคำคุณศัพท์ตามลำดับในตารางนี้ แต่บางครั้งก็มีการวางสลับที่กันและไม่จำเป็นที่จะต้องมีคำคุณศัพท์ทุกชนิดใส่ไว้ในประโยคเดียวกัน การใช้คำคุณศัพท์ขึ้นอยู่กับผู้พูด/ผู้เขียนว่าต้องการจะอธิบายอะไรเกี่ยวกับคำนาม

Ref.School of Liberal Arts. Sukhothai Thammathirat Open University.